• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Dane a poplatky

⇒ Podanie daňového priznania  

⇒ Daň za psa

⇒ Daň za užívanie verejného priestranstva

⇒ Daň za nevýherné hracie automaty
⇒ Zápis do evidencie SHR

Podanie daňového priznania

Daňové priznanie (ďalej len „priznanie"), sa podáva v zmysle zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za odpady a drobné stavebné odpady. Daňovník je povinný podať príslušnému správcovi dane priznanie do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, ak tento zákon neustanovuje inak, a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností (napr. kúpa a predaj nehnuteľnosti a pod.). 

Za zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane sa nepovažuje zmena sadzieb dane z nehnuteľností.

Daňovník je povinný v priznaní uviesť všetky skutočnosti rozhodujúce na výpočet dane a daň si sám vypočítať.

Daňovník, ak ide o fyzickú osobu, je povinný uviesť v priznaní aj meno, priezvisko, titul, adresu trvalého pobytu, rodné číslo, a ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, je povinný uviesť aj obchodné meno alebo názov, identifikačné číslo a sídlo alebo miesto podnikania. Súčasne je daňovník povinný vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. 

Čiastkové priznanie
Ak daňovník podal priznanie k dani z nehnuteľností v termíne do 31. januára a v ďalšom období sa stane vlastníkom ďalšej nehnuteľnosti alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, je povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností príslušnému správcovi dane z nehnuteľností.

Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanoví Ministerstvo financií Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom.
V tomto tlačive daňovník označí druh priznania, ktorým je čiastkové priznanie, opravné priznanie a dodatočné priznanie.

Tlačivo na daň z nehnuteľností získate  TU : alebo na obecnom úrade platné od 01.01.2015
Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností ⇒ 
TU
Dohoda o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti ⇒ TU

tlačivo:           Žiadosť o úľavu na dani z nehnuteľnosti na stavbu na bývanie 
tlačivo:           Žiadosť o úľavu na  nevyužívané poľnohospodárske stavby
                                                                                                               
                                                                                                                          
Vybavuje: Andrea Gibalová, 047/45 12 515


Daň za psa
Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou alebo právnickou osobou na území obcí. Predmetom dane nie je pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa, alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní. Základom dane je počet psov. Daň za psa je 6,- €/ks/rok. 
Daň za psa obec vyrubí platobným výmerom. Daň za zdaňovacie obdobie je splatná do 31. januára zdaňovacieho obdobia. Daň za psa sa uhradí v hotovosti do pokladne OcÚ, alebo poštovou poukážkou na bankový účet obce.

Daňovník je povinný
Písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie, v  ktorom  vznikla  daňová povinnosť. 

Písomné oznámenie sa doručuje na obecný úrad a musí obsahovať meno, priezvisko, bydlisko majiteľa alebo držiteľa psa, meno, pohlavie, vek psa, rasu,  na vyzvanie správcu dane dokladovať druhy veterinárnych očkovaní. 

Ak daňová povinnosť zanikne, daňovník do 30 dní písomne alebo ústne   nahlási túto udalosť príslušnému správcovi dane.

Majitelia a držitelia psov v ostatnom rešpektujú zák. 282/2002 Z.z. o ochrane  a držaní  psov.


     Tlačivo :       Prihlásenie psa do evidencie

                        Priznanie dane za psa                                                                           

Daň za užívanie verejného priestranstva 

Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva a dočasné parkovanie motorového vozidla na vyhradenom priestore verejného  priestranstva. 

Verejné priestranstvo na účely zdaňovania sú verejnosti prístupné   pozemky vo  vlastníctve obce /miestne cestné komunikácie, chodníky,   námestia, park. plochy/. 

Osobitné užívanie verejného priestranstva je umiestnenie zariadenia  na  poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného zariadenia, umiestnenie    predajného zariadenia, cirkusu a iných atrakcií, trvalé parkovanie   motorového vozidla na cestných komunikáciách. 

Základom dane je výmera užívaného verejného priestranstva v m2

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,04 € za každý aj   začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj   začatý deň. 

Za trvalé parkovanie motor. vozidla na verejnom priestranstve /deň-noc/   je paušálny polročný poplatok 10,- €. 

Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a   zaniká  ukončením užívania verejného priestranstva. 

Daň za užívanie verejného priestranstva je splatná najneskôr pri ohlásení    ukončenie užívania v hotovosti do pokladne správcu dane. 

Daňovník je povinný osobne alebo písomne oznámiť na obecný úrad   užívanie verejného priestranstva. 

Daňovník je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť písomne alebo   ústne do zápisnice na obecnom úrade ukončenie užívanie verejného priestranstva. 


Verejným priestranstvom v k.ú. Lovinobaňa je :
* priestory pred MKS, ulica j. Slobodu (vč.priestranstva pred evanjelickým 
  kostolom)
* parkovacie priestory pred štadiónom TJ Magnezit Lovinobaňa
* pri bývalom riaditeľstve poľnohos.družstva v Lovinobani
* pred budovou OcÚ a klubom dôchodcov
* chodníky a cesty v obci počas konania lovinobanského jarmoku
* priestor pri autobusovej zastávke "Lekáreň"

Verejným priestranstvom v k.ú Uderiná je :
* námestie a priestranstvo pred Kultúrnym domom v Uderinej

     

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú  za odplatu, ale nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v   priestoroch  prístupných verejnosti. Patria sem elektronické prístroje na   počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje a iné   zariadenia na zábavné hry. 

Daňovníkom je prevádzkovateľ nevýherných hracích prístrojov. 

 Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov. 

 Sadzba dane je 200,- € za jeden nevýherný hrací prístroj na kalendárny   rok. 

 Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi   dane do  30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň   za zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce mesiace   zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.

V zdaňovacích obdobiach je daň splatná do 31. januára zdaňovacieho   obdobia.

Oznamovaciu povinnosť pri vzniku a zániku daňovej povinnosti si musí   daňovník splniť písomným oznámením, ktoré musí obsahovať druh   nevýherného hracieho prístroja, identifikačné údaje daňovníka, miesto   prevádzkovania. Pri zániku daňovej povinnosti je stanovená na ohlásenie   30-dňová lehota.

                                                                                 

Zápis do evidencie SHR 

Zápis do evidencie SHR sa uskutoční na základe predloženej žiadosti žiadateľa

Správny poplatok     (zák.145/1995  položka 142)

Za vydanie Osvedčenia SHR sa platí v hotovosti správny poplatok vo výške 6,50 € v zmysle zák. 145/95 Zb. o správnych poplatkoch.

 Za zmenu priezviska alebo trvalého pobytu v osvedčení o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka 1,50  €

Vybavuje: Andrea Gibalová 047/45 12 515

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút: