• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Evidencia obyvateľstva


Pobytom na účely evidencie pobytu občanov sa rozumie 

trvalý pobyt a prechodný pobyt.


Prihlásenie na trvalý pobyt Zrušenie pobytu
Ukončenie trvalého pobytu na území SR Oznámenie o mieste pobytu obyvateľa
Odhlásenie z trvalého pobytu Vyhlásenie o zákaze poskytovania údajov
Prehlásenie v rámci obci Pobyt občana v zahraničí
Prihlásenie na prechodný pobyt

Vybavuje: Iveta Dančová, 047/45 12 515,  e.mail:    admin@lovinobana.sk
Lehota vybavenia: na počkanie
Správny poplatok:

5,00 €  (položka 8 I.časť Všeobecná správa 145/1995). Potvrdenie o trvalom / prechodnom pobyte občana sa vydá na osobné dožiadanie občana s platným občianskym preukazom.

Predkladá sa:

•Občiansky preukaz /alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak má stratu, odcudzenie občianskeho preukazu/,

od 01.08. 2018 nie je potrebné predkladať doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy, ale je potrebné poskytnúť pracovníkovi ohlasovne pobytu údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti.

Za členov rodiny môže trvalý pobyt hlásiť jeden z členov tejto rodiny. Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo je právna spôsobilosť obmedzená, hlási trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník.

PRIHLÁSENIE NA TRVALÝ POBYT

Vlastník alebo spoluvlastník nehnuteľnosti

Občan, ktorý sa prihlasuje na trvalý pobyt do bytu alebo domu v osobnom vlastníctve je povinný predložiť doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti a platný občiansky preukaz /alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak má stratu, odcudzenie občianskeho preukazu/, ak ide o dieťa do 18 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky.

Občan je následne povinný si do 30 dní odo dňa prihlásenia na trvalý pobyt vybaviť nový  občiansky preukaz. Obec pre túto potrebu vydá občanovi potvrdenie o pobyte. /5 €/                                                

Občan, ktorý nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom budovy

Občan, ktorý nie je vlastníkom bytu, domu a chce sa prihlásiť k trvalému pobytu musí predložiť písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov a doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy. Pokiaľ sa vlastník bytu, domu dostaví na ohlasovňu osobne, potvrdí súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne, písomné potvrdenie s osvedčeným podpisom sa v tomto prípade nevyžaduje..

Občan, ktorému bolo udelené štátne občianstvo Slovenskej republiky

Pri hlásení trvalého pobytu občana, ktorému bolo udelené štátne občianstvo Slovenskej republiky predkladá osvedčenie o štátnom občianstve SR nie staršie ako šesť mesiacov a rodný list vydaný Ministerstvom vnútra SR /osobitná matrika/, doklad o vlastníctve bytu, domu alebo písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom.

Občan, ktorému bol zrušený trvalý pobyt

Občanovi, ktorému bol trvalý pobyt zrušený a prihlasuje sa v ohlasovni v mieste kde sa zdržiava je povinný predložiť platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze.

Občan, ktorý nemá pobyt na území Slovenskej republiky

Občan, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky pri hlásení trvalého pobytu predkladá platný cestovný doklad Slovenskej republiky , doklad o vlastníctve bytu, domu alebo písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom.

www
www
UKONČENIE TRVALÉHO POBYTU NA ÚZEMÍ SR

•Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu. Občan je pri ohlásení skončenia trvalého pobytu povinný vyplniť a podpísať odhlasovací lístok z trvalého pobytu.
•Občan, ktorý má pobyt v zahraničí a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského
úradu Slovenskej republiky alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky alebo splnomocnený zástupca doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu.

ODHLÁSENIE Z TRVALÉHO POBYTU
Ukončenie trvalého pobytu pri sťahovaní v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní, kde vypíše odhlasovací lístok, ktorý ohlasovňa pobytu zašle doterajšej ohlasovni pobytu.
www
www
PREHLÁSENIE V RÁMCI OBCI
Občania sú povinní hlásiť svojej doterajšej ohlasovni pobytu na obecnom  úrade zmenu trvalého alebo prechodného pobytu aj v rámci obci.
www
www
PRIHLÁSENIE NA PRECHODNÝ POBYT

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo  miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní.

Občan má právo ohlásiť ohlasovni v mieste prechodného pobytu začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu.

Na požiadanie obec vydáva potvrdenie o prechodnom pobyte. Za potvrdenie o pobyte sa vyberá správny poplatok vo výške 5 € - v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatoch, položka 8. Pri prihlasovaní je potrebné vypísať1 x prihlasovací lístok na prechodný pobyt

Občan, ktorý sa prihlasuje k prechodnému pobytu do bytu alebo domu vo osobnom vlastníctve je povinný predložiť list vlastníctva od bytu alebo domu a platný občiansky preukaz . Občan, ktorý nie je vlastníkom bytu, domu a chce sa prihlásiť k prechodnému pobytu musí predložiť písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov a list vlastníctva od bytu alebo domu.
www
www
ZRUŠENIE POBYTU

Trvalý pobyt ohlasovňa pobytu zruší

podľa § 7  496/2008 Z.z. o hlásení pobytu a registri obyvateľstva

a) na základe oznámenia podľa § 10 písm. d),
b) ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c) na základe ohlásenia podľa § 6 ods. 1 a 3,
d) ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých   alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
e) na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného 
súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadneužívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo   nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu
g) ak budova zanikla.                                 

    tlačivo   Písomný návrh na zrušenie

    tlačivo  Čestné prehlásenie o pravdivosti údajov   

Prechodný pobyt ohlasovňa pobytu zruší                       

Ohlasovňa zruší záznam o prechodnom pobyte na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti aj pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený.

K vybaveniu potrebujete:                                                                                                             platný občiansky preukaz, písomný návrh na zrušenie prechodného pobytu, list vlastníctva budovy alebo jej časti alebo nájomná zmluva, dohodu o ukončení nájmu. 


Návrh na zrušenie prechodného pobytu       tlačivo

www
www
OZNÁMENIE O MIESTE POBYTU 

Žiadosť o oznámenie miesta pobytu občana podáva fyzická alebo právnická osoba s platným občianskym preukazom.


Poplatok: 5,00 €   v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatoch, položka 8

Žiadosť o poskytnutie informácie o mieste pobytu (fyzická osoba)               
tlačivo

Žiadosť o poskytnutie informácie o mieste pobytu (právnická osoba)         tlačivo

www
www

 VYHLÁSENIE O ZÁKAZE  POSKYTOVANIA ÚDAJOV
Obyvateľ môže na základe písomného vyhlásenie doručeného ohlasovni zakázať poskytovanie údajov o mieste pobytu na dobu 3 rokov. Je potrebné predložiť občiansky preukaz.
www
www
POBYT OBČANA V ZAHRANIČÍ
Občan, ktorý  má trvalý pobyt na území SR a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu, v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.
www
www
EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA- vykonáva ...

* vykonáva prihlasovanie občanov na trvalý a prechodný pobyt 
* vydáva potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte občanom, 
* zasiela Odhlasovacie lístky na predchádzuje pobyty občanov
* vykonáva zmeny v evidencii obyvateľstva,
* vedie archívne karty obyvateľov, 
* vedie odkladaciu evidenciu občanov, ktorí boli z evidencie vyradení, odhlásení,.. 
* vedie agendu správnych poplatkov
* vydáva potvrdenia o spoločnom pobyte pre potreby ÚPSVaR
* vypracováva dožiadania o zisťovaní trvalého pobytu a dátume narodenia,
* vyhotovuje podklady pre jubilantov, narodené deti, dôchodcov a ďalšie údaje z   
 evidencie 
* vykonáva zrušovanie trvalých pobytov osobne a na návrh vlastníka   nehnuteľnosti       dožiadaním, 
* vedie a spracováva agendu pri voľbách,
* spracováva charakteristiky občanov trvale bývajúcich pre potreby PZ SR, súdov,exekút.
* vedie evidenciu označovania ulíc, číslovanie stavieb súpisnými a orientačnými   číslami,       a plní oznamovaciu povinnosť k príslušným orgánom  

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút: