• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Harmonogram zberu odpadu

Harmonogram vývozu KO a TO na rok 2019 súbor na stiahnutie  ⇒  TU

Harmonogram vývozu KO a TO na rok 2020 súbor na stiahnutie  ⇒  TU

Odvoz zmesového komunálneho domového odpadu  sa uskutočňuje každý štvrtok v nepárny týždeň .Kukanádobu s odpadom treba vyložiť deň vopred, alebo skoro ráno v deň odvozu, na viditeľné miesto pred domom v blízkosti verejnej komunikácie.
Spôsob triedenia zložiek KO  - bližšie informácie ⇒ TU                                           nižšie v texte
Ako nakladať s odpadom v obci Lovinobaňa pojednáva Všeobecne záväzné nariadenie obce Lovinobaňa o komunálnom a stavebnom odpade, ktoré je dostupné v sekcii Dokumenty-VZN.                                                    ⇒ VZN 3 /2016

Poplatky za komunálny odpad upravuje Dodatok č.2 k VZN 7/2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 1. januára 2016
        Do datok č.3 k VZN 7/2012

ZBERNÉ SUROVINY a.s. na ul. Janka Slobodu, Lovinobaňa.   047/581 28 80       Otváracia doba: Pondelok - Piatok 0730-1130 hod.       1200-1600 hod.
                          Sobota-Nedeľa - zatvorené
Žiarivky je možné umiestniť do zberných nádob v obchodoch so svetelnou technikou, v našej obci aj v predajni COOP Jednota.
Nebezpečný odpad (akumulátory, oleje, pneumatiky) je zakázané zmiešavať s tuhým zmesovým odpadom. Odvoz nebezpečného odpadu, veľkých elektrospotrebičov a objemného odpadu zabezpečuje obec minimálne dvakrát do roka prostredníctvom poverenej organizácie.
Drobný stavebný odpad – menšie množstvo je možné likvidovať v KUKA nádobách. Likvidáciu väčšieho množstva je potrebné riešiť prostredníctvom obce, ktorá za úhradu zabezpečí odvoz a likvidáciu takéhoto druhu odpadu.
Biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa likviduje kompostovaním vo vlastnej záhrade. V prípade potreby je možné umiestniť takýto odpad na kompostovisku obce v areáli čistiarne odpadových vôd. Takýto odpad je zakázané umiestňovať do zberných (KUKA) nádob na zmesový komunálny odpad.

Životné prostredie máme spoločné a  je len jedno                                                                         

Obec Lovinobaňa získala z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis finančné prostriedky vo výške       4780 € na realizáciu projektu s názvom „...Tebe to zaberie iba chvíľu, ale prírode mnoho rokov...“.         bližšie informácieTU
Vzhľadom na nízky výskyt papiera MEPOS s.r.o. Lučenec prechádza na úspornejší zber a zvoz vytriedených zložiek KO-ruší modré vrecia. Papier treba vkladať do žltých vriec spolu s plastom VKM, plechovkami
Občania sú povinní odovzdávať oddelené zložky komunálneho odpadu v rámci separovaného zberu, na čo slúžia farebne rozlíšené    PVC vrecia, a to nasledovné: zelené vrece : SKLO                                                                                                žlté vrece : PLASTY+PAPIER                                                                         modré vrece : z r u š e n é           
Farebné PVC vrecia sú k dispozícii na Obecnom úrade  zadarmo, kukanádoby je možné si zakúpiť  v čase úradných hodín.                             ⇒ úradné hodiny TU


 
Spôsob triedenia zložiek KO.

Spôsob triedenia zložiek KO                 dokomunent na stiahnutie  TU

Zložky KO sa v centrálnom zbernom dvore, ktorý je v areály Mepos-u Lučenec bude triediť a technologicky upravovať podľa spracovateľskej druhovosti a požiadaviek recyklačného priemyslu. Vyseparované zložky KO pripravené na zhodnotenie preberá od objednávateľa spôsobile a náležite poučený pracovník zhotoviteľa.

Papier recyklovateľný : noviny, časopisy, korešpondencia, katalógy, prospekty, zošity, knihy, baliaci papier, sáčky, kartóny, škatule, lepenka hladká, vlnivá.

Papier nerecyklovateľný : indigo, etikety, nálepky, preložky do vajec, použité pampers,
hygienické vložky.

Triedený a do vriec ukladaný papier nesmie byť znečistený ropnými látkami a biologicky rozložiteľným odpadom. Prevádzkovateľ triediacej linky si vyhradzuje právo takto znečistený separát neprevziať.

Plasty recyklovateľné :
PE - vrecia, prepravky (igelitové vrecia, prepravky od zeleniny)
PET - fľaše od nealko nápojov (Coca-cola, pepsi-cola, minerálne vody ap.) môžu
obsahovať zvyšky nápojov, musia byť v stlačenom stave
VKM - nápojové obaly (mlieko, džúsy) – tetrapak
PP - tvrdené plasty, hračky, vedrá od farieb a stavebných hmôt, záhradný nábytok
(stoličky, stoly a pod.), mikroténové sáčky a tašky, plastové obaly od masla,nátierok, mlieka, jogurtov a horčice
HDPE - drogistické obaly, sudy, (obaly od drogérie môžu obsahovať zvyšky saponátov
LDPE - mäkké fólie, vrecia
LLDP - zmršťovacie a obaľovacie fólie
ALU - (plechovky od piva, coca, pepsi – cola ap.)

Plasty nerecyklovateľné :
autoplasty (blatníky, nárazníky a pod.)
plast kombinovaný s inými materiálmi

Triedený a do vriec ukladaný plast nesmie byť znečistený ropnými látkami a biologicky rozložiteľným odpadom. Prevádzkovateľ triediacej linky si vyhradzuje právo takto znečistený separát neprevziať.

Sklo recyklovateľné : obaly z nealko nápojov (limonády, sirupy), obaly z alkoholických nápojov (víno, rum, vodka) obaly z kompótov (zaváraniny) ploché tabuľové sklo (okenné sklo)

Nerecyklovateľné sklo : lepené sklo, ploché sklo s drôtenou vložkou, varné sklo, televízne obrazovky, porcelán, keramika, tabuľové zrkadlá, autozrkadlá


P R O J E K T
„...Tebe to zaberie iba chvíľu, ale prírode mnoho rokov...“.

Obec Lovinobaňa získala z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis finančné prostriedky vo výške 4780 € na realizáciu projektu s názvom „...Tebe to zaberie iba chvíľu, ale prírode mnoho rokov...“.
Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť občanov o možnostiach a spôsoboch triedenia odpadu, vytvoriť lepšie podmienky na triedenie odpadu a zvýšiť záujem o triedenie odpadu. Triedením chceme docieliť zníženie množstva komunálneho odpadu a vytvoriť tak podmienky pre zníženie poplatku za komunálne odpady. Ďalším dôležitým cieľom projektu je zabrániť vytváraniu nových nelegálnych skládok a zároveň likvidácia súčasných skládok.
V priebehu mesiacov júl a august 2013 obdrží každá domácnosť v obci Lovinobaňa a Uderiná informačný kalendár, ktorý bude obsahovať užitočné informácie ako nakladať s odpadom. Zároveň každá domácnosť obdrží sadu vriec na triedený odpad (papier, sklo a plasty). V rámci projektu sa zakúpia kontajnery na triedený zber a drvič záhradného odpadu, ktorý bude slúžiť občanom na likvidáciu záhradného odpadu na obecnom kompostovisku. Veríme, že projekt pozitívne a zásadne ovplyvní postoje všetkých občanov k triedeniu a zneškodňovaniu odpadov a prispeje ku skvalitneniu životného prostredia obce Lovinobaňa a Uderiná.
súbor pdf.
⇒ Analýza odpadov k projektu Životné prostredie máme spoločné a je len jedno.

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút: