• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Hlavný kontrolór

Hlavná kontrolórka obce :  Ing. Alexandra Vranová
Kontakt: Obec Lovinobaňa, SNP 356/1, 985 54  Lovinobaňa
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2020
   Plán kontrólnej činnosti HK  na I.polrok 2020
  

Základné informácie o hlavnom kontrolórovi

►Postavenie hlavného kontrolóra, predpoklady na výkon funkcie, voľbu a skončenie výkonu funkcie, rozsah kontrolnej činnosti, pravidlá kontrolnej činnosti a úlohy hlavného kontrolóra vymedzuje § 18, § 18a, 18d, 18e a 18f zákona č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
►Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo, čo potvrdzuje svojím uznesením zo zasadnutia
►Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. 
►Hlavný kontrolór nesmie podnikať, vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolnych, alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľkú činnosť, bez súhlasu obecného zastupiteľstva. Jeho funkcia je nezlučiteľná s funkciou poslanca obecného zastupiťeľstva, starostu,člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom je obec, alebo iného zamestnanca obce.
►Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Pri výkone svojej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustatnovuje - zákon č. 502/2001 Zb.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite . Pravidlá o kontrolnej činnosti môže ustanoviť i obec prijatým uznesením.

Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

►predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šešť mesiacov - Návrh plánu kontrolnej činnosti na I.polrok a II. polrok, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený v obci spôsobom obvyklým

►vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce, pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve

►predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka

►predkladá správy o výsledkoch kontroly obecného úradu v dodržiavaní zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov

►vybavuje šťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon

►vykonáva kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva

►je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo

►spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelených obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie


.

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút: