• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Informácia pre verejnosť

súbor na stiahnutie ⇒   Základy sebaochrany a prvej pomoci


Obec Lovinobaňa

INFORMÁCIE  PRE  VEREJNOSŤ

(podľa §15a zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov)

Obec Lovinobaňa v súlade s § 14, ods. 1 písm. p) a § 15a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov zverejňuje dňom 07. 04. 2017 na svojej internetovej stránke informácie pre verejnosť, ktoré zahŕňajú:

a)      informácie o zdroji ohrozenia,

b)      informácie o možnom rozsahu mimoriadnej udalosti a následkov na postihnutom území a životnom prostredí,

c)      nebezpečné vlastnosti a označenie látok a prípravkov, ktoré by mohli spôsobiť mimoriadnu udalosť,

d)     informácie o spôsobe varovania obyvateľstva a o záchranných prácach,

e)      úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej udalosti,

f)       podrobnosti o tom, kde sa dajú získať ďalšie informácie súvisiace s plánmi ochrany obyvateľstva v rámci územného obvodu,

g)      odkaz na obmedzenia vyplývajúce z ochrany dôverných informácií a utajovaných skutočností.

Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa tohto zákona; počas nej sa vykonávajú opatrenia na záchranu života, zdravia alebo majetku, na znižovanie rizík ohrozenia alebo činnosti nevyhnutné na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

Na účely zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane sa mimoriadnou udalosťou rozumie živelná pohroma, havária, katastrofa, ohrozenie verejného zdravia II. stupňa alebo teroristický útok,pričom:

a) živelná pohroma je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k nežiaducemu uvoľneniu kumulovaných energií alebo hmôt v dôsledku nepriaznivého pôsobenia prírodných síl, pri ktorej môžu pôsobiť nebezpečné látky alebo pôsobia ničivé faktory, ktoré majú negatívny vplyv na život, zdravie alebo na majetok,

b) havária je mimoriadna udalosť, ktorá spôsobí odchýlku od ustáleného prevádzkového stavu, v dôsledku čoho dôjde k úniku nebezpečných látok alebo k pôsobeniu iných ničivých faktorov, ktoré majú vplyv na život, zdravie alebo na majetok,

c) katastrofa je mimoriadna udalosť, pri ktorej dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie.

d) Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.

Ohrozenie verejného zdravia II. stupňa nastáva, ak je potrebné prijať opatrenia podľa osobitného predpisu (§ 6 až 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov) pri:

a) radiačnej nehode alebo radiačnej havárii,

b) výskyte prenosného ochorenia, podozrení na prenosné ochorenie alebo podozrení na úmrtie  na prenosné ochorenie nad predpokladanú úroveň,

c) uvoľnení chemických látok ohrozujúcich život, zdravie, životné prostredie a majetok alebo

d) úniku mikroorganizmov alebo toxínov z uzavretých priestorov.

1   INFORMÁCIE O ZDROJOCH OHROZENIA, O MOŽNOM  

     ROZSAHU MU A NÁSLEDKOV NA POSTIHNUTOM 

     ÚZEMÍ A ŽIVOTNOM PROSTREDÍ

1.1   ŽIVELNÉ POHROMY

1.1.1   Mimoriadne javy poveternostného a klimatického charakteru

1.1.1.1   Povodne a záplavy z povrchových tokov 
Zdroje:

Územím obce preteká Krivánsky potok v dĺžke asi 2 km, ktorý je  možným zdrojom ohrozenia.

Možný rozsah MU a následky na postihnutom území a životnom prostredí:

V prípade vzniku záplav z uvedeného vodného toku môžu byť ohrozené rodinné domy a záhrady na uliciach Podhájska a Továrenska. Okrem toho môže byť zaplavená poľnohospodárska pôda.

1.1.1.2   Zvýšenie hladiny podzemných vôd a povrchové záplavy

Zdroje:

Dlhotrvajúce výdatné dažde a/alebo masívnejšie topenie snehov spôsobujú zvýšenie hladiny spodných vôd, prípadne vytváranie povrchových záplav na teréne a komunikáciách.

1.1.1.3Možnosť výskytu snehových kalamít

Zdroje:

Veterné počasie, rovinatý charakter terénu v obvode a nedostatok prirodzených vetrolamov zapríčiňujú v zimnom období výskyt snehových kalamít, hlavne na cestných úsekoch kolmých na prevládajúce smery vetra. Zložitá situácia sa môže vytvoriť v dôsledku dopravných havárií, alebo v zimnom období na úsekoch s nebezpečenstvom tvorby snehových závejov. Na území obce sa nepredpokladá ohrozenie snehovou kalamitou.

1.1.2   Veľké lesné požiare 

      Lesné požiare okrem priameho nebezpečenstva ohňa môžu spôsobiť nepriaznivý vplyv na obyvateľstvo a životné prostredie aj tvorbou hustého dymu.

Zdroje:

      V blízkosti intravilánu obce Lovinobaňa sa nenachádza les, ktorý by v prípade požiaru ohrozoval obyvateľstvo a životné prostredie.

1.1.3   Ohrozenia seizmickou činnosťou, zosuvmi pôdy, skál a lavín    

Podľa údajov Geofyzikálneho ústavu SAV Bratislava z pozorovaných zemetrasení na území Slovenska za obdobie rokov 1034 - 1990 územie obce Lovinobaňa nie je ohrozené seizmickou činnosťou. Vzhľadom na veľmi mierne členitý terén sa na území obce ohrozenia zosuvmi pôdy, skál a lavínou nevyskytujú.

1.2   HAVÁRIE

1.2.1   Ohrozenie závažnou priemyselnou haváriou

Zdroje:

Sú to podniky zaradené do kategórie „A“ alebo „B“ v zmysle zákona č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov. Na území obce Lovinobaňa ani v  bezprostrednej blízkosti  jej územia nie je žiadny podnik zaradený do kategórie stanovenej zákonom NR SR č. 128/2015 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1.2.2   Stacionárne zdroje ohrozenia vyplývajúce z umiestnenia   

           nebezpečných látok  

Zdroje:

Medzi stacionárne zdroje patria právnické a fyzické osoby – podnikatelia (podniky), ktorí svojou činnosťou môžu ohroziť život, zdravie alebo majetok. Ide o subjekty skladujúce resp. manipulujúce s nebezpečnými chemickými látkami, ktoré v prípade havárie môžu spôsobiť ohrozenie pre svoje okolie. V obci Lovinobaňa sa nenachádza takýto stacionárny zdroj ohrozenia.

1.2.3   Úniky nebezpečných látok pri všetkých druhoch prepráv  

Zdroje sú určené prepravnou trasou. Označenie trás je centrálne ustanovené. V katastrálnom území obce Lovinobaňa vedie prepravná trasa nebezpečných látok:

a)    Cestnádoprava,

Cez územie obce  prechádza  cesta E triedy I/50

Najviac prepravovanými nebezpečnými látkami, ktoré by v prípade havárie mohli spôsobiť mimoriadnu udalosť sú :

Acetylén rozpustený, Kyslík kvapalný, Stlačený vodík a Chlór, Amoniak.

b)   Železničná doprava,

Cez územie obce  prechádza južný ťah celonárodného významu Zvolen Lučenec Košice. Nebezpečné látky sa ďalej prevážajú po trati hranica s MR Šiatorská Bukovinka – Radzovce – Fiľakovo a opäť smerom na Lučenec a Zvolen.

Najviac prepravovanými nebezpečnými látkami, ktoré by v prípade havárie mohli spôsobiť mimoriadnu udalosť sú :

Amoniak, Anilín, Acetaldehyd, Chloritan sodný, Hydroxid sodný a Síra tekutá.

1.3KATASTROFY                     

1.3.1   Havárie jadrových zariadení

Zdroje:

Územie obce Lovinobaňa v súčasnosti nie je v žiadnom pásme ohrozenia od jadrového zariadenia.

1.3.2   Letecká prevádzka

Zdroje

                   Ohrozenie územia obce Lovinobaňa leteckou prevádzkou nie je pravdepodobné.

1.3.3      Porušenie vodnej stavby

                 Obec Lovinobaňa sa nachádza pod vodnou stavbou Ružiná.  Prielomová vlna ohrozuje časť obce pri vodnom toku                                    Krivánsky potok, celé ulice Podhájska a Továrenská.

2   NEBEZPEČNÉ VLASTNOSTI A OZNAČENIE LÁTOK A   

     PRÍPRAVKOV, KTORÉ BY MOHLI SPỒSOBIŤ 

     MIMORIADNU UDALOSŤ

AMONIAK

Ø   chemický vzorec                                                             NH3

Ø   UN kód (identifikačné číslo látky)                                 1005

Ø   Kemlerov kód (identifikačné číslo nebezpečia)              268

Základná charakteristika

Pri bežnom tlaku a teplote je amoniak toxický, bezfarebný plyn (teplota varu za normálnych podmienok je -33,5°C) s charakteristickým prenikavým, ostrým, silne dráždivým zápachom. Amoniak je zásaditá žieravina, v kvapalnej forme pôsobí leptavo. Vďaka svojej  hustote 0,771 kg.m-3je zhruba o polovicu ľahší ako vzduch. Skladuje sa skvapalnený pod tlakom. Je veľmi dobre rozpustný vo vode, s kyselinami reaguje za vzniku amónnych solí. Má silné korozívne účinky voči kovom, hlavne voči zliatinám medi.

Dopady na zdravie človeka, riziká

Vo všeobecnosti možno amoniak charakterizovať ako látku toxickú, ktorá však vďaka svojmu prenikavému zápachu, upozorňuje včas na svoju prítomnosť, väčšinou nepredstavuje výrazné riziko pre človeka.

Krátkodobá expozícia amoniaku môže dráždiť aj popáliť kožu a oči, s rizikom trvalých následkov. Môže spôsobiť podráždenie nosnej sliznice, úst, hltana, spôsobuje kašeľ a dýchacie problémy. Expozícia s vyššími koncentráciami amoniaku môže spôsobiť aj zavodnenie pľúc (edém) a vážne dýchacie problémy. Pri koncentrácii vyššej než 0,5 % objemových (asi 3,5 g.m-3) je i krátkodobá expozícia  smrteľná. Pri styku so skvapalneným amoniakom vznikajú ťažké omrzliny. Koncentrácia 0,25% objemových pár vo vzduchu je nebezpečná pri vdychovaní po dobu 30 min.

Dopady z hľadiska životného prostredia

Vo vzťahu k životnému prostrediu ide o látku nebezpečnú. Amoniak je veľmi toxický pre vodné organizmy (predovšetkým ryby), pričom zohráva významnú rolu jeho veľmi dobrá rozpustnosť vo vode. Môže zmeniť pH - hodnotu ekologických systémov, spôsobuje okysľovanie pôd a podporuje eutrofizáciu vôd (premnoženie rias a siníc).

CHLÓR

Ø   chemický vzorec                                                             Cl2

Ø   UN kód (identifikačné číslo látky)                                 1017

Ø   Kemlerov kód (identifikačné číslo nebezpečenstva)      268

Základná charakteristika

Chlór je žltozelený, nehorľavý plyn štipľavého zápachu, 2,5-krát ťažší ako vzduch, jedovatý a žieravý. Pri styku s vlhkým vzduchom tvorí hmly (reaguje s vodnou parou). V kvapalnom skupenstve má oranžovožltú  farbu. Zlučuje sa s takmer všetkými prvkami, prudko reaguje  s organickými látkami.

Dopady na zdravie človeka, riziká

Chlór je nebezpečná, jedovatá látka s vysokými dráždivými a dusivými účinkami. Pri vdychovaní dráždi oči, dýchacie cesty a pokožku. Nadýchanie plynu spôsobuje ťažké podráždenie dýchacích ciest a pľúc, bolesti v hrdle, kašeľ, dýchavičnosť, dusenie, nutkanie na zvracanie, opuch hrtana a pľúc, bolesť hrudníka a pľúcny edém, ktorý sa môže prejaviť s oneskorením dvoch dní. Kontakt s kvapalinou spôsobuje začervenanie kože (tvorba pľuzgierov, popáleniny), pri dlhodobej práci môže dochádzať k uhrovitosti (chlórové akné). Krátkodobý účinok: koncentrácia 0,1 % počas 10 minút pôsobí smrteľne.


Dopady z hľadiska životného prostredia

Jedovatá látka, nebezpečná pre životné prostredie. Chlór je veľmi jedovatý pre vodné organizmy. Pri väčších únikoch látky je, vzhľadom na jeho hustotu, potrebné zabrániť natečeniu média do kanalizácie, vodných tokov a vodných nádrží.

KYSELINA  CHLOROVODÍKOVÁ

Ø  chemický vzorec                                                             HCl

Ø  UN kód (identifikačné číslo látky)                                 1789

Ø  Kemlerov kód (identifikačné číslo nebezpečenstva)      80

Základná charakteristika

Chlorovodík je bezfarebný plyn s bodom varu -85,1 °C. Po rozpustení vo vode reaguje silne kyslo a je označovaný ako kyselina chlorovodíková, technický názov kyselina soľná. Je dymivá, odparuje sa z nej plynný chlorovodík. Je to číra bezfarebná až svetložltá kvapalina s ostrým štipľavým zápachom. Kvapalina sa ľahko odparuje a tvorí silne leptavú zmes, ktorá je ťažšia ako vzduch. Látka reaguje s mnohými kovmi za tvorby ľahko zápalného vodíka. Pri kontakte s hydroxidmi môže nastať prudká reakcia.

Dopady na zdravie človeka, riziká

Veľmi nebezpečná látka, jej pary spôsobujú ťažké a bolestivé poleptanie kože, veľmi vážne popáleniny očí, dýchacích ciest a pľúc až edém hlasiviek a pľúcny edém. Pľúcny edém môže vzniknúť s oneskorením až dva dni. Po vdýchnutí pár je preto vždy nutné lekárske vyšetrenie. Kontakt s kvapalinou spôsobuje silné poleptanie zasiahnutých častí tela. Silné dráždenie ku kašľu, mohutné slzenie, pichľavé bolesti na koži. Pri požití dochádza k poleptaniu zažívacieho traktu. Aj malé množstvo vyvoláva pálčivú bolesť, zovretie hrdla,  zvracanie a šokový stav. Väčšie dávky spôsobujú rozsiahlu deštrukciu, perforáciu žalúdka a smrť. Koncentrácia 0,15 % pôsobí po niekoľkých minútach smrteľne.

Dopady z hľadiska životného prostredia

Pri úniku tejto žieravej kvapaliny môže dôjsť k uvoľneniu silno leptavej hmly, ťažšej než vzduch. Výrazne znižuje pH (zvyšuje kyslosť) prírodných systémov, do ktorých prenikne. Je veľmi nebezpečná pre ryby a vodné organizmy.

AUTOMOBILOVÝ  BENZÍN

Ø  UN kód (identifikačné číslo látky)                                 1203

Ø  Kemlerov kód (identifikačné číslo nebezpečia)              33

           

Základná charakteristika

Bezfarebná až bledožltá prchavá a mimoriadne horľavá kvapalina s typickým benzínovým zápachom. Pary benzínu so vzduchom tvoria výbušnú zmes.

Dopady na zdravie človeka, riziká

Benzín je škodlivý pri vdýchnutí, pri kontakte s pokožkou a po požití. Príznaky a symptómy: podráždenie kože (pocit pálenia, sčervenenia, opuch, odmastenie pokožky sprevádzané dermatologickými zmenami),  podráždenie očí (sčervenanie a pocit rezania), podráždenie dýchacích orgánov (kašeľ, sípavé dýchanie, ťažkosti pri dýchaní, krátky dych), zvýšená teplota. Dýchacie problémy môžu pretrvávať niekoľko hodín po expozícii. Má narkotické účinky, vdychovanie vysokých koncentrácií výparov môže pôsobiť na centrálnu nervovú sústavu a prejaviť sa stratou orientácie, bolesťou hlavy, nevoľnosťou. Dlhodobé    vdychovanie   môže   spôsobiť bezvedomie a smrť. Dopady na krvotvorbu: anémia, znížená imunita. Dopady na periférnu nervovú sústavu: nestála chôdza, slabosť svalov. Dopady na sluchové orgány: dočasne slabší sluch, hučanie v ušiach.

Dopady  z hľadiska životného prostredia

Benzín je toxický pre vodné organizmy. Vo vode slabo rozpustný, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnom prostredí.

PROPÁN – BUTÁN

Ø  UN kód (identifikačné číslo látky)                                 1965

Ø  Kemlerov kód (identifikačné číslo nebezpečia)              23

Základná charakteristika

Propán – bután je bezfarebný horľavý a výbušný plyn, sladkastého zápachu, pri použití odorantu ako varovnej látky má charakteristický merkaptánový zápach (po síre). Používa sa na vykurovanie a pohon motorových vozidiel a priemyselné využitie spaľovaním v špeciálnych horákoch.

Dopady na zdravie človeka, riziká

Vdychovanie nízkej koncentrácie plynu so vzduchom má mierne narkotické účinky na centrálnu nervovú sústavu, ktorá vedie k depresiám. Vdychovanie vysokej koncentrácie plynu so vzduchom môže spôsobiť kómu, ktorej predchádza stav podobný opitosti a strata svalovej koordinácie. Narkotické účinky sa prejavujú až pri koncentráciách ďaleko vyšších, ako je medza zápalnosti.

Vzhľadom k tomu, že môže vo vzduchu nahradiť kyslík, pôsobí ako jednoduchý asfyziant (látka spôsobujúca dusenie).

V prípade nadýchnutia postihnutého treba premiestniť zo zamoreného priestoru na čerstvý vzduch. Udržiavať v teple a pokoji. Pri ťažších prípadoch použiť dýchací prístroj. Ak postihnutý nedýcha, je treba zaviesť umelé dýchanie z úst do úst, prípadne umelé dýchanie s vonkajšou masážou srdca. Privolať lekára. Zachraňujúci musí dbať na vlastnú bezpečnosť.

Pri zasiahnutí pokožky, alebo očí kvapalným plynom dochádza k odparovaniu plynu pri cca – 22 oC ku vzniku studených popálenín/omrzlín. Takto postihnuté miesto je potrebné minimálne 15 minút oplachovať vodou. Uvedomte si, že aj drobné povrchové popáleniny vyžadujú sterilné ošetrenie pri poskytovaní prvej pomoci a definitívne ošetrenie v lekárskej ambulancii.

Opatrenia pri úniku:

-          pokúsiť sa zastaviť unikanie plynu (uzatvorenie prívodu),

-          opustiť zamorený priestor,

-          zabezpečiť dostatočné vetranie,

-          odstrániť zdroje požiaru,

-          v zamorenom priestore zákaz používať iskriace náradie a prístroje,

-          nezapínať alebo vypínať elektrické osvetlenie,

Dopady z hľadiska životného prostredia

Propán – bután je ťažší ako vzduch. Vykonať opatrenia k zabráneniu vniknutiu do kanalizácie, pivníc, podzemných priestorov, preliačin a jám vyskytujúcich sa pod úrovňou terénu.

3INFORMÁCIE O SPỒSOBE VAROVANIA OBYVATEĽSTVA  A  O ZÁCHRANNÝCH PRÁCACH

3.1   Varovanie obyvateľstva

Informačný systém civilnej ochrany tvorí hlásnu službu a informačnú službu civilnej ochrany, pričom:

a)      hlásna služba zabezpečuje včasné varovanie obyvateľov a vyrozumenie osôb činných

pri riešení následkov mimoriadnej udalosti a obcí o ohrození alebo o vzniku    mimoriadnej udalosti,

b)      informačná služba zabezpečuje zber, spracovanie, vyhodnocovanie a poskytovanie 

            informácií.

Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi

Varovné signály a signál „Koniec ohrozenia" sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. Koordináciu preskúšavania týchto systémov vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Varovanie obyvateľstva v obci Lovinobaňa je miestnym rozhlasom.

Po obdržaní informácie o ohrození územia obce bude miestnym rozhlasom vysielaný signál „Všeobecné ohrozenie“  kolísavým tónom po dobu 2 minút, alebo signál „Ohrozenie vodou“  stálym tónom po dobu 6 minút. Po jeho skončení bude v miestnom rozhlase oznámené :

·      deň a hodinu vzniku ohrozenia,

·      údaje o zdroji a druhu ohrozenia

·      údaje o veľkosti ohrozeného územia

·      základné pokyny pre obyvateľstvo

V prípade výpadku elektrického prúdu bude varovanie vykonané náhradnými prostriedkami (vozidlom obecného úradu s ručným megafónom). Varovanie môže byť zároveň vykonávané i vysielaním informácií rozhlasovými a televíznymi stanicami, prípadne i vozidlami policajného zboru SR.

3.2       Záchranné práce

Záchranné práce

Záchranné práce sú činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku, ako aj na ich odsun z ohrozených alebo z postihnutých priestorov. Súčasťou záchranných prác sú činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a vytvorenie podmienok na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.

Záchranné práce vykonávajú záchranné zložky integrovaného záchranného systému, útvary Policajného zboru a osoby povolané na osobné úkony.

Záchranné práce

Záchranné práce sú činnosti na záchranu života, zdravia osôb a záchranu majetku, ako aj na ich odsun z ohrozených alebo z postihnutých priestorov. Súčasťou záchranných prác sú činnosti na zamedzenie šírenia a pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti a vytvorenie podmienok na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.

Záchranné práce vykonávajú záchranné zložky integrovaného záchranného systému, útvary Policajného zboru a osoby povolané na osobné úkony.

Činnosť pri záchranných prácach obsahuje najmä:

·         varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených mimoriadnou udalosťou a aj    pri zmenách situácie počas                    vykonávania záchranných prác,

·         vykonanie prieskumu a pozorovania na postihnutom území, ktorého cieľom je    vyhľadať postihnuté osoby                      

            mimoriadnou udalosťou, vyznačiť kontaminované a      životu nebezpečné úseky, 

·         vyslobodzovanie postihnutých osôb z trosiek zničených a narušených budov, vrakov   dopravných prostriedkov,    

           ochranných stavieb, zo zaplavených priestorov a z    horiacich budov,

·         prívod vzduchu a vody osobám v zavalených priestoroch a ochranných stavbách,

·         individuálnu ochranu osobám v kontaminovanom priestore a ich odsun z tohto   priestoru, 

·         poskytnutie prvej predlekárskej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti   zraneným osobám vrátane odsunu  

          postihnutých do zdravotníckych zariadení,

·         lokalizáciu a likvidáciu požiarov ohrozujúcich postihnuté osoby a nasadené sily a   prostriedky, 

·         kontrolu kontaminovania a ožiarenia osôb, kontrolu kontaminovania územia,     ovzdušia a  budov,

·         poskytnutie jódovej a špeciálnej profylaxie,

·         hygienickú očistu postihnutých osôb,

·         likvidáciu úniku nebezpečných látok a zabránenie ich šíreniu,

·         špeciálnu očistu a dezaktiváciu územia, budov, priestorov, dopravných prostriedkov

           a komunikácií nevyhnutných pre činnosť nasadených síl a prostriedkov,

·         dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu územia, budov, priestorov, dopravných   prostriedkov a komunikácií        

         nevyhnutných pre činnosť nasadených síl a prostriedkov,

·         reguláciu pohybu osôb a dopravných prostriedkov na postihnutom území,

·         uzavretie postihnutého územia,

·         ochranu postihnutých osôb a nasadených síl a prostriedkov pred nepriaznivými   poveternostnými vplyvmi a

          následkami mimoriadnej udalosti,

·         odsun nezranených osôb z postihnutého územia,

·         núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie osôb, ktoré sú následkom mimoriadnej

·         udalosti bez základných životných potrieb,

·         poskytnutie veterinárnej pomoci postihnutým a ohrozeným zvieratám a vykonanie veterinárnej očisty,

·         odpojenie poškodených rozvodných sietí a zariadení ohrozujúcich postihnuté osoby,

           nasadené sily, prostriedky a majetok,

·         pozorovanie postihnutého územia a kontrolné merania,

·         spevňovanie alebo strhávanie poškodených stavieb, budov a konštrukcií   ohrozujúcich postihnuté osoby a nasadené             sily a prostriedky, 

·         uvoľňovanie zahataných vodných tokov,

·         uvoľňovanie určených cestných komunikácií a železničných tratí, vytvorenie  priechodov a prejazdov potrebných na                    vykonávanie záchranných prác a odsun   postihnutých osôb,

·         čerpanie a vypúšťanie vody zo zaplavených častí budov a územia, kde sa vykonávajú

           záchranné práce,

·         zachytávanie ropných produktov na vodných tokoch a plochách,

·         identifikáciu, odsun a pochovávanie usmrtených osôb,

·         uskladňovanie, odsun a likvidáciu kontaminovaného materiálu a ekologickú asanáciu  zvyškov nebezpečných látok,

·         psychologickú pomoc a duchovnú pomoc.

4. Úlohy a opatrenia po vzniku mimoriadnej Udalosti

Záchranné práce budú v závislosti na dobe vzniku mimoriadnej udalosti, poveternostných podmienkach, rýchlosti varovania obyvateľstva po vzniku MU a na dodržiavaní režimových opatrení vyhlásených na území obce obyvateľstvom zahrňovať:

·         varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb,

·         vykonanie prieskumu a pozorovania na postihnutom území, ktorého cieľom je vyhľadať  

·         postihnuté osoby mimoriadnou udalosťou, vyznačiť kontaminované a životu nebezpečné

·         úseky,

·         poskytnutie prvej predlekárskej pomoci a neodkladnej zdravotnej starostlivosti zasiahnutým

·         osobám vrátane ich odsunu do zdravotníckych zariadení,

·         individuálnu ochranu osobám v kontaminovanom priestore a ich odsun z tohto priestoru,

·         hygienickú očistu postihnutých osôb,

·         reguláciu pohybu osôb a dopravných prostriedkov na postihnutom území,

·         uzavretie postihnutého územia,

·         ochranu postihnutých osôb a nasadených síl a prostriedkov pred nepriaznivými

·         poveternostnými vplyvmi a následkami mimoriadnej udalosti,

·         odsun nezranených osôb z postihnutého územia,

·         pozorovanie postihnutého územia a kontrolné merania,

·         psychologickú pomoc a duchovnú pomoc.

Koniec ohrozenia bude vyhlásený spustením sirén v obci  stálym tónom po dobu 2 minút. Po odznení sirén bude v miestnom rozhlase vysielaná informácia o ukončení ohrozenia územia obce.

5   podrobnosti o tom, kde sa dajú získať ďalšie

     informácie

Podrobnosti a ďalšie informácie súvisiace s plánom ochrany obyvateľstva je možné získať na obecnom úrade Lovinobaňa, alebo na tel. č.047 / 4396402 , +421 905270914. V prípade povodní úlohy a povinnosti orgánov štátnej správy ochrany pred povodňami na zabezpečenie obyvateľstva pred povodňami sú dané povodňovým plánom, ktorého súčasťou je aj povodňový plán záchranných prác, ktorý má obec ako povodňový orgán ochrany pred povodňami spracovaný a uložený na obecnom úrade.

6   ODKAZ NA OBMEDZENIA VYPLÝVAJÚCE Z OCHRANY

     DôVERNÝCH  INFORMÁCIÍ A UTAJOVANÝCH 

     SKUTOČNOSTÍ

Vyššie zverejnené informácie sú v súlade so zákonom č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a nevzťahujú sa ne žiadne obmedzenia vyplývajúce zo zákona č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Verejnosť má možnosť sa vyjadriť k uvedeným informáciám do 30 dní po zverejnení, na obecnom úrade Lovinobaňa. Opodstatnené pripomienky sa zohľadnia pri aktualizovaní Plánov ochrany obyvateľstva.

Zverejnené dňa:                                 7. 4. 2017       

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút: