• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Komisie zriadené pri OZ

KOMISIE ZRIADENÉ PRI OBECNOM ZASTUPITEĽSTVE 
Obecné zastupiteľstvo môže ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány zriaďovať komisie. V rámci týchto funkcií komisie vypracúvajú stanoviská k prerokovávaným materiálom ako podklady pre rozhodnutia OZ i stanoviská k riešeniu všetkých najdôležitejších otázok života obce, predkladajú vlastné iniciatívne návrhy a podnety OZ. Komisie sú zložené z poslancov OZ a ďalších osôb zvolených zastupiteľstvom. 

Názov:                                   predseda komisie:                     členovia:

Finančná komisia                   Bc. Andrea Valachová                  Ing. Ján Palečka

                                                                                                    Ing. Jana Mániková               

Komisia pre rozvoj obce        Bc. Margaréta Žigová                   Jozef Čipčala

                                                                                                   Mgr. Katarína Čipčalová

                                                                                                   Anna Babiaková

Komisia pre miestnu časť  Uderiná     Mária Špaňhelová         Ing. Ivana Galádová

                                                                                                  Ing. Stanislav Fanči

                                                                                                  Mgr. Igor Stašák

                                                                                                  Iveta Stašáková 

Komisie obecného zastupiteľstva

1.Komisie zriaďuje ako svoje stále, alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány  
   obecné zastupiteľstvo.
2.Komisie sú zložené z  poslancov obecného zastupiteľstva, obyvateľov obce a ďalších osôb 
   zvolených obecným zastupiteľstvom z  radov odborníkov.
3.Obecné zastupiteľstvo volí predsedu komisie a členov komisií a vymedzuje im úlohy podľa 
   miestnych podmienok a potrieb.
4.Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc.
5.Predseda komisie:
   riadi a organizuje prácu komisie, zvoláva jej schôdze a riadi ich priebeh, pripravuje 
   program  schôdze, zostavuje plán činnosti, organizuje spoluprácu komisie s ostatnými 
   komisiami obecného zastupiteľstva, zastupuje komisiu navonok.
6.Komisie na úseku, pre ktorý boli zriadené, najmä: 
  a) vypracúvajú stanoviská k materiálom prerokúvaným obecnými orgánmi,  
       k najdôležitejším  otázkam života obce a k dôležitým – pre obec – investičným zámerom,
  b) vypracúvajú návrhy a podnety na riešenie najdôležitejších otázok života v obci 
      a predkladajú ich orgánom obce, ktoré sú povinné sa nimi zaoberať a o výsledku  
       komisiu  informovať, 
 c) kontrolujú spôsob realizácie uznesení obecného zastupiteľstva, dozerajú na 
      hospodárenie s majetkom obce, prípadne majetkom ponechaným obci na dočasné 
      užívanie, ďalej dozerajú na podnikateľskú a investičnú činnosť v obci, kontrolujú ako sa   
      vybavujú sťažnosti, oznámenie a podnety, príp. pripomienky obyvateľov obce.
7.Komisie sa schádzajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za polroka. Komisie zvoláva 
    a vedie predseda komisie.

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút: