• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

NZ-hrobové miesto

Nájomná zmluva za prenájom hrobového miesta
Po vykonaní pohrebných náležitostí vyplýva povinnosť zo zákona č.470/2005 Z.z. o pohrebníctve pre najbližších pozostalých uzatvoriť s prevádzkovateľom Obcou Lovinobaňa nájomnú zmluvu o prenájme hrobového miesta, ktorá sa uzatvára na dobu 10 rokov.

Prevádzkový poriadok pohrebiska                          
                  Lovinobaňa                              

Upozornenie:  Pri stavbe hrobového miesta, náhrobného pomníka, osadení lavičky, vysadby okrasných kríkov potrebujete súhlas prevádzkovateľa pohrebiska - t.j.Obec Lovinobaňa. Správny poplatok je 2,00 €.                                                              

⇒ Žiadosť o vydanie súhlasu stavebných úprav na hrobovom mieste    

Zrušenie hrobového miesta 

Cenník služieb                                                                     

• Prepožičanie márnice a použitie chladničky do 3dní 10,00 €
• Prenájom miesta na 10 rokov – jednohrob 3,32 €
• Prenájom miesta na 10 rokov – jednohrob 3,32 €
• Prenájom miesta na 10 rokov - dvojhrob 6,64 €
• Prenájom miesta na 10 rokov – detský hrob (do 3 rokov)  1,66 €
• Prenájom miesta na 10 rokov – za každý ďalší hrob (napr. trojhrob) 3,32 €
• Obnova prenajatého miesta po 10 rokoch – jednohrob na ďalších 10 rokov 6,64 €  
• Obnova prenajatého miesta po 10 rokoch – dvojhrob na ďalších 10 rokov 13,28 € 
• Obnova prenajatého miesta po 10 rokoch – detský hrob na ďalších 10 rokov 3,32 €       
• Odber vody na 10 rokov – aj u zakrytých jednohrobov (+ ost.prevádzkové náklady) 3,32€ 
• Odber vody na 10 rokov – aj u zakrytých dvojhrobov (+ ost.prevádzkové náklady) 6,64€ 
• Odber vody na 10 rokov – aj u zakrytých detských hrobov (+ ost. prevádzk. náklady) 1,66 €
• Prenajatie miesta žijúcou osobou na 10 rokov - jednohrob 16,60 €  
• Prenajatie miesta žijúcou osobou na 10 rokov - dvojhrob 33,20 €  
• Obnova prenajatého miesta žijúcou osobou na 10 rokov – jednohrob 16,60 €
• Obnova prenajatého miesta žijúcou osobou n a10 rokov - dvojhrob 33,20 €
Vybavuje : p. Andrea Gibalová tel.č. 047/45 12 515
Lehota : Na počkanie
Poplatok : sa uhrádza v hotovosti do pokladnice obce, p. Jana Vývleková alebo prevodom z účtu, poštovým poukazom na účet obce Prima banka Slovensko, pobočka Lučenec   č.ú. SK97 5600 0000 0060 0908 5001

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút: