• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Poskytovanie informácií

Obec Lovinobaňa  je povinná podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožniť každému prístup k informáciám, ktoré má k dispozícií bez preukázania právneho alebo iného dôvodu alebo záujmu, pre ktorý sa informácia požaduje.


(informáciu nájdete po kliknutí na príslušný text v odstavci)

ZÁSADY POSKYTOVANIA INFORMÁCIÍ
MIESTO, ČAS A SPÔSOB, AKÝM MOŽNO ZÍSKAŤ INFORMÁCIE
INFORMÁCIE O SPÔSOBE PODANIA OPRAVNÉHO PROSTRIEDKU A MOŽNOSTI SÚDNEHO PRESKÚMANIA
SADZOBNÍK ÚHRAD A NÁKLADOV ZA SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ
SPÔSOB ÚHRADY NÁKLADOV ZA SPRÍSTUPNENIE INFORMÁCIÍ
POSTUP OBCE LOVINOBAŇA PRI VYBAVOVANÍ ŽIADOSTÍ
SADZOBNÍK SPRÁVNYCH POPLATKOV
PREHĽAD PREDPISOV

ZRIADENIE OBCE, JEJ PRÁVOMOCI, KOMPETENCIE A ORGÁNY OBCE

⇒ Zriadenie obce

Právomoci obce

⇒ Kompetencie obce

⇒ Orgány obce

Označenie nehnuteľnej veci vo vlastníctve obce, ktorá prešla do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci ako aj údaje o osobe, ktorá nadobudla tento majetok do vlastníctva, za dodržania podmienok ustanovených zákonom (rozsah zverejnených údajov, minimálna doba zverejnenia)

ZBIERKA ZÁKONOV SR

Podľa § 11 ods. 2 zákona č. 1/1993 Z.z. o Zbierke zákonov SR v znení neskorších predpisov - obec je povinná zabezpečiť, aby Zbierka zákonov bola prístupná na nazretie každému, kto o to prejaví záujem.

Do Zbierky zákonov SR je možné nahliadnúť v úradných hodinách na Obecnom úrade v Lovinobani v kancelárií matričného úradu.

ÚRADNÉ HODINY Obecného úradu v Lovinobani 

Úradné hodiny 
Pondelok: 7.30 – 15.30 hod.
Utorok: 7.30 – 15.30 hod.
Streda: 7.30 – 17.00 hod.
Štvrtok:nestránkové hodiny
Piatok: 7.30 – 13.30 hod. 
Obedňajšia prestávka pondelok-štvrtok 1200-1230 hod.

PLATNÉ VZN

Do všeobecne záväzných nariadení obce možno nahliadať v úradných hodinách na Obecnom úrade v Lovinobani  v kancelárii matričného úradu.

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút: