• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Pridelenie SČ

URČENIE, ZMENA, ZRUŠENIE SÚPISNÉHO ČÍSLA/Orientačného čísla

Dňom 1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries  o zmene a doplnení niektorých zákonov. Medzi najvýznamnejšie nové povinnosti patrí:

1.Zákon ukladá úplne novú povinnosť osobe určenej v kolaudačnom rozhodnutí, a to v lehote do 30 dní odo dňa jeho právoplatnosti požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla. Ak tak povinná osoba neurobí, obec/mesto určí súpisné číslo a orientačné číslo aj bez žiadosti.

2.Pri doterajších kolaudačných rozhodnutiach, pokiaľ nebude do 30.06.2015 určené súpisné číslo a orientačné číslo, je vlastník budovy povinný podať žiadosť o určenie súpisného čísla a orientačného čísla do 31.12.2015.

3.Zároveň sa ukladá povinnosť vlastníkovi budovy mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a tabuľkou s orientačným číslom. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o výkone správy, túto povinnosť plní správca.

Porušením niektorých z týchto vyššie uvedených povinnosti sa osoba dopúšťa správneho deliktu, pričom právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi – obec/mesto uloží pokutu až do 6 638 eur.

Nový zákon o registri adries totiž rozširuje aj povinné prílohy k žiadosti o určenie súpisného a orientačného čísla. Žiadatelia teda musia priniesť okrem vyplnenej žiadosti aj doklad o vlastníctve k pozemku, či o inom práve k pozemku, právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán zamerania stavby a po novom aj zameranie adresného bodu, ktoré bude vykonávať autorizovaná osoba z oblasti geodézie a kartografie.  Ďalej uvedie údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty a údaje o číslach bytov a podlažiach,  na ktorých sa byty nachádzajú.

Všetky tieto zmeny súvisia s novou štátnou evidenciou registra adries, ktorá bude obsahovať informácie o všetkých adresách, adresných bodoch a ich vizualizáciu na mape SR.

Tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady stavebník, ktorý tiež zabezpečuje pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom na vlastné náklady. Tabuľka so súpisným číslom a tabuľka s orientačným číslom sa umiestňujú vedľa seba tak, aby boli z ulice dobre viditeľné a nepôsobili rušivo na vzhľad budovy.

TLAČIVÁ: na stiahnutie

Žiadosť o určenie /zmenu,zrušenie/ súpisného a orientačného čísla

Žiadosť o potvrdenie o určení SČVybavuje: Žiadosť  spolu so všetkými potrebnými podkladmi podávajte : 
Iveta Dančová, 047/45 12 515, admin.lovinobana.sk 
Poplatok : bez poplatku 
Lehota vybavenia : 30 dní

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút: