• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Projekty

Podpora opatrovateľ


súbor na stiahnutie    :      Ekohliadka v akcii  

  súbor na stiahnutie    :  Zoznam projektov  o ktoré sa uchádzala obec v období 2010 -2013

súbor na stiahnutie: Analýza odpadov  k projektu Životné prostredie máme spoločné a je len jedno.   
Podporený projekt: „Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Lovinobaňa“

Operačný program: 2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Prioritná os: Prioritná os 2 - Energetika

          Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a

poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

Prijímateľ:      Obec Lovinobaňa, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa

IČO: 00316172

DIČ: 2021237141

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15     Bratislava 212

IČO: 00326399

v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

IČO: 00002801

DIČ: 2020877749

Výška poskytnutého príspevku:  199 693,20 €

Začiatok realizácie: 08/2014

Ukončenie realizácie: 03/2015

Miesto realizácie projektu: Obec Lovinobaňa

Stručný popis projektu:  V rámci rekonštrukcie a modernizácie VO v obci Lovinobaňa bolo vymenených 171 ks svetelných bodov a 31 ks doplnených svetelných bodov. Taktiež boli vymenené RVO v počte 3 ks a bol inštalovaný systém regulácie a monitoringu osvetľovacej sústavy.


Inštalácia merača rýchlosti                                       
Obec Lovinobaňa získala grant z Nadácie Allianz na zakúpenie merača rýchlosti. Zámerom Nadácie Allianz je aktívne podporovať bezpečnosť cestnej premávky pre všetkých jej účastníkov a prispievať k znižovaniu nehodovosti na cestách.
Cieľom projektu „Merač rýchlosti“ je zvýšenie dopravnej bezpečnosti inštaláciou merača rýchlosti vozidiel v obci Lovinobaňa pri ceste I. triedy I/50 v smere jazdy Zvolen – Lučenec. Prekračovanie rýchlosti patrí k najčastejším príčinám vzniku dopravných nehôd s najtragickejšími následkami. Merač rýchlosti pôsobí ako silný psychologický efekt na vodičov pomocou zobrazenia prekročenej povolenej rýchlosti a blikaním nápisu „Spomaľ“. Následkom signalizácie je podvedomé spomalenie rýchlosti.
Celková výška poskytnutého grantu Nadáciou Allianz je 2000 €, spolufinancovanie obce je vo výške 600 €. Obec v súčasnosti požiadala o povolenia na inštaláciu merača, v prípade schválenia bude merač nainštalovaný v priebehu mesiacov júl – august 2013.

 stránka Nadácie Allianz TU

                             Životné prostredie máme spoločné a je len jedno

Obec Lovinobaňa získala z Nadačného fondu Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis finančné prostriedky vo výške 4780 € na realizáciu projektu s názvom „...Tebe to zaberie iba chvíľu, ale prírode mnoho rokov...“.
Cieľom projektu je zvýšiť informovanosť občanov o možnostiach a spôsoboch triedenia odpadu, vytvoriť lepšie podmienky na triedenie odpadu a zvýšiť záujem o triedenie odpadu. Triedením chceme docieliť zníženie množstva komunálneho odpadu a vytvoriť tak podmienky pre zníženie poplatku za komunálne odpady. Ďalším dôležitým cieľom projektu je zabrániť vytváraniu nových nelegálnych skládok a zároveň likvidácia súčasných skládok.
V priebehu mesiacov júl a august obdrží každá domácnosť v obci Lovinobaňa a Uderiná informačný kalendár, ktorý bude obsahovať užitočné informácie ako nakladať s odpadom. Zároveň každá domácnosť obdrží sadu vriec na triedený odpad (papier, sklo a plasty). V rámci projektu sa zakúpia kontajnery na triedený zber a drvič záhradného odpadu, ktorý bude slúžiť občanom na likvidáciu záhradného odpadu na obecnom kompostovisku. Veríme, že projekt pozitívne a zásadne ovplyvní postoje všetkých občanov k triedeniu a zneškodňovaniu odpadov a prispeje ku skvalitneniu životného prostredia obce Lovinobaňa a Uderiná.
                                
Terénna sociálna práca v obci Lovinobaňa

Dňa 1.11.2011 bola zahájená implementácia projektu pod názvom „Podpora sociálnej inklúzie v obci Lovinobaňa prostredníctvom realizácie terénnej sociálnej práce“, ktorý realizuje obec Lovinobaňa. 

Projekt sa realizuje vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (www.esf.gov.sk) v zastúpení Fondu sociálneho rozvoja – SORO (www.fsr.gov.sk). 

Projekt sa bude realizovať v termíne od 1.11.2011 do 31.10.2013 v obci Lovinobaňa, okres Lučenec, Banskobystrický samosprávny kraj. Celkové výdavky projektu sú 42 216,- €, pričom nenávratný finančný príspevok predstavuje 40 105,20 €, teda 95 % celkových oprávnených nákladov, vlastný vklad obce je vo výške 5%. 

Hlavným cieľom projektu je „Podpora sociálnej inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením alebo sociálne vylúčených prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity“. Prioritnou témou projektu sú spôsoby integrácie a opätovného zamestnania pre znevýhodnené osoby, boj proti diskriminácii pri prístupe a postupe na trhu práce a podpora uznania rozmanitosti na pracovisku. 

Hlavnými aktivitami projektu budú aktivity zamerané na podporu komunitnej práce a na vyvolanie a podporovanie zmeny v rámci miestnych spoločenstiev a senzibilizačné aktivity. Podporné aktivity tvoria Riadenie projektu a Publicita a informovanosť. Realizáciu projektu zabezpečujú dvaja zamestnanci v zložení jeden terénny sociálny pracovník a jeden asistent terénneho sociálneho pracovníka. 

Projekt je určený pre cieľové skupiny v počte 260 osôb, ktorými sú obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít a občania v nepriaznivej sociálnej situácii, deti, plnoleté fyzické osoby, rodiny, komunity ohrozené sociálnym vylúčením, vylúčené alebo marginalizované. 

Kontaktné údaje: Obec Lovinobaňa, SNP 356/1, 985 54 Lovinobaňa, Kancelária na 1. poschodí (vchod odzadu), Mgr. Martina Peťková, terénna sociálna pracovníčka, Monika Tušimová, asistentka terénnej sociálnej pracovníčky, www.lovinobana.sk


                                                                                                        Ing. Marian Lenhard
                                                                                                    starosta obce Lovinobaňa                      


Obnova a rekonštrukcia Základnej školy v Lovinobani                              foto
Prvý realizačný projekt programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR 2011                                                                                                   


Revitalizácia centrálnej zóny Štvrť 1.mája                                                             mapa

P.č. Poskytovateľ Projekt Rok

Suma €

Stav

1.

Ministerstvo financií SR Rekonštrukcia rozhlasu 2007

829,85

schválené

2.

Ministerstvo financií SR Rekonštrukcia rozhlasu 2008

1.991,64

schválené

3.

Ministerstvo financií SR Rekonštrukcia rozhlasu 2009

2.191,00

schválené

4.

Nadácia Ekopolis Výstavba altánku v ZŠ 2010

1.500,00

v rozhodovaní

 5.

Slovenská agentúra životného prostredia  Rekonštrukcia obecných studní 2009

1.590,00

v rozhodovaní

 6.

Slovenská agentúra životného prostredia Lovino-banský náučný chodník  2008

2.041,76

neschválené

 7.

Konto Orange Lovino-banský náučný chodník 2007

2.138,02

neschválené

 8.

Konto Orange Altánok pre všetkých občanov 2008

3.319,39

neschválené

9.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Územný plán obce 2007

6.149,17

schválené

 10.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Sociálne byty 2006

94.934,61

schválené 

 11.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Rekonštrukcia základnej školy 2008 630.000,00 neschválené

 12.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Rekonštrukcia základnej školy 2009

630.000,00

schválené

 13.

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Revitalizácia centrálnej zóny - Švtrť 1.mája

2009

696.785,47

schválené 

 14.

VÚC Banská Bystrica Výmena autobusovej zastávky 2009

1000,00

schválené

 15.

VÚC Banská Bystrica Deň detí  2009

1600,00

neschválené

 16.

Krajský školský úrad Rekonštrukcia strechy - pavilón B ZŠ 2006

33.193,92

schválené 

 17.

Krajský školský úrad Rekonštrukcia strechy - pavilón B ZŠ - dofin. 2007

10.290,11

schválené 

 18.

Krajský školský úrad Rekonštrucia budovy - dielne ZŠ 2008

 37.077,61

schválené 

 19.

Krajský školský úrad Zateplenie, výmena okien - pavilón B ZŠ  2009

37.440,00

schválené 

 20.

Environmentálny fond Vodojem Uderiná 2007

 37.509,13

schválené

 21.

Environmentálny fond Rekonštrukcia kanalizácie - Štvrť 1. mája 2007

 60.379,74

schválené

 22.

Environmentálny fond Malá ČOV - sociálne byty 2007

 34.322,48

schválené

 23.

Úrad vlády SR Multifunkčné ihrisko  2010

39.832,70

schválené

 24.

Švajčiarsky finančný mechanizmus Rekonštrukcia kanalizácie a ČOV 2010   v príprave


Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút: