• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Sťažnosti, Petície

Pri vybavovaní šťažností a petícií sa obec Lovinobaňa riadi:

⇒ " Zásady postupu pri vybavovaní sťažností v podmienkach Obce Lovinobaňa" 

Problematiku sťažností upravuje zákon č.9/2010 Z.z. o sťažnostiach

Problematiku petícií upravuje zákon č. 85/1990 Zb. v znení zákona č. 242/1998 Z.z. o petičnom práve, ktorý nadobudol účinnosť dňom 01.09.1998. 

Právo fyzických a právnických osôb obracať sa na samosprávu so sťažnosťami a petíciami je konštituované v Listine základných práv a slobôd uvedenej Ústavným zákonom a v Ústave SR. 

Povinnosť samosprávy správne, dôsledne a včas vybavovať sťažnosti a petície je určená  v uvedených zákonoch a predpise, ktoré sú základnými  hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi normami výkonu verejnej správy. 

Kompetenčne je pôsobnosť samosprávy určená pre tento úsek činnosti zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení / viď § 9 Z. č. 152/1998 Z.z./

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút: