• KONTAKT
  • SAMOSPRÁVA
  • DOKUMENTY
  • AKTUALITY
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

VZN

Všeobecné záväzné nariadenia - schválené Obecným zastupiteľstvom v Lovinobani. Do všeobecne záväzných nariadení obce možno nahliadať v úradných hodinách na tunajšom obecnom úrade ako aj na webovej stránke obce
pdf VZN 1/2014 o určení miesta a času zápisu žiakov do MŠ pre šk.rok 2014/2015
pdf Dodatok č.1 k VZN 7 2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
pdf VZN 2 2013 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákadov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lovinobaňa
pdf VZN 3 2013 o financovaní originálnych kompetencií obce Lovinobaňa na úseku školstva
pdf VZN 4 2013 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Lovinobaňa
pdf VZN 5 2013 o určení miesta a času zápisu žiakov do 1.ročníka ZŠ pre školský rok 2014/2014
doc VZN 7 2012 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
doc VZN 6/2012 O určení miesta a času zápisu žiakov do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2013/2014
doc VZN 5/2012 O dani z nehnuteľností a miestnych daniach a o podmienkach určovania a vyberania daní na území Obce Lovinobaňa
doc VZN 4/2012 organizačný a prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska v v Lovinobani
doc VZN 3/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Lovinobaňa
doc VZN 2/2012 o zvláštnom užívaní ciest, miestnach komunikácii a verejných priestranstiev
doc VZN 1/2012 Trhový poriadok
doc VZN 8 2011 o určení miesta a času zápisu žiakov do 1.ročníka ZŠ pre šk.r.2012/2013
doc VZN 2/2011 o zákaze predaja a požívania alkoholických nápojov
doc VZN 3/2011 O určení miesta a času zápisu žiakov do MŠ pre šk.rok 2011/2012
doc VZN 9/2010 O určení miesta a času zápisu žiakov do 1. ročníka ZŠ
doc VZN 8/2010 Organizačný a prevádzkový poriadok Futbalového štadióna
doc VZN 03/2010 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
doc VZN 07/2009 o určení miesta a času zápisu žiakov do 1.ročníka ZŠ pre šk.rok 2010/2011
doc VZN 8/2006 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti ÚP
doc VZN 3/2007 o chove a držaní psov
doc VZN 6/2007, ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou
doc VZN 10/2007 o používaní pyrotechnických výrobkov
doc VZN 7/2007 ktorým sa vyhlasujú záväzné časti územného plánu obce
doc VZN 2004 Určenie školského obvodu ZŠ
doc VZN 5/2003 Protipovodňové opatrenie
doc VZN 5/2009 o vylepovaní volebných plagátov
doc Dodatok č.1 k VZN č. 2/2008
doc VZN 2/2008 o prenajímaní nájomných bytov
doc VZN 3/2008 na úseku ochrany a tvorby životného prostredia

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút: