• KONTAKT
 • SAMOSPRÁVA
 • DOKUMENTY
 • AKTUALITY
 • ÚRADNÁ TABUĽA
slider1

Kontakt:

Napíšte nám:

Žiadosť, podnet, návrh

Žiadosti, podnety, návrhy môžete podať:

písomne poštou na adresu: Obec Lovinobaňa, SNP 356/1,985 54  Lovinobaňa

osobne priniesť v písomnej forme do podateľne obce v sídle Obecného úradu, SNP 356/1,Lovinobaňa

prípadne osobne na Obecný úrad v Lovinobani, kde bude s Vami spísaný úradný záznam

Úradné hodiny obecného úradu

Postup, ktorý musí obec dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, podnetov, návrhov, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať je stanovená zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní . Obec musí dodržiavať aj osobitné právne predpisy, ktoré upravujú konkrétne typy konaní.

Prehľad predpisov, podľa ktorých obec koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k obci: 
 1. Zákon č. 460/2007 Z.z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku a názvu Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 13)
 2. Zákon č. 343/2007 Z.z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon) (§ 45 ods. 5)
 3. Zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona o priestupkoch (§ 22 a 23 v nadväznosti na § 24 ods. l písm. c) zákona č. 372/1990 Zb.)
 4. Zákon č. 17/2007 o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 9 až 11)
 5. Zákon č. 538/2005 Z.z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 47 ods. 3 písm. b))
 6. Zákon č. 666/2004 Z.z. o ochrane pred povodňami (§ 43 ods. 3)
 7. Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) (§ 3 ods. 2, 22a, § 22c)
 8. Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 11 ods. 4)
 9. Zákon č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 54 až 56)
 10. Zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 78 a § 80)
 11. Zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 6 ods. 4 a § 37 ods. 1 písm. b) v nadväznosti na § 31 zákona č. 372/1990 Zb.)
 12. Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (§ 63 ods. 3 písm. d) a § 77 ods. 3 písm. a))
 13. Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (§ 105 až 107 v nadväznosti na § 117 ods. l)
 14. Zákon č. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) (§ 34 ods. 1 písm. g) a § 38)
 15. Zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (§ 8 ods. 3)
 16. Zákon č. 282/2002 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (§ 7; Obec pri prejednávaní týchto priestupkov nepostupuje podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, ale podľa správneho poriadku (zákon č. 71/1967 Zb.).
 17. Zákon č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 12)
 18. Zákon č. 315/1992 Zb. o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach (§ 10 v nadväznosti na § 47 ods. 2 zákona č. 372/1990 Zb.)
 19. Zákon č. 42/1994 o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (§ 31 ods. 3 a 4)
 20. Zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb (§ 12 )
 21. Zákon č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami (§ 10)
 22. Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach (§ 7)
 23. Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve (§ 14a)
 24. Zákon č. 168/1996 Z.z. o cestnej doprave (§ 30 písm. f) a g))
 25. Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach (§ 36 ods. 9 a § 39 ods. 3)
 26. Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (§ 13 ods. 9 a 10)
 27. Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (§ 52 písm. d) a § 86 písm. b)) 

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút: